Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

De restitutieleer

Apologeet.nl

De restitutieleer

De Restitutieleer is voor velen bekend als de ‘Gap Theory’.

Deze theorie houdt in dat er tussen Genesis 1: 1 en 1: 2 een lange periode wordt verondersteld, een kloof (Eng. gap) van miljoenen of zelfs miljarden jaren. Volgens die theorie wordt in Genesis 1:1 de schepping van hemel en aarde vermeld, waarna er een kloof van miljoenen jaren volgt, tot we in vers 2 de toestand en toebereiding krijgen voor de bekende scheppingsdagen.

Vanaf vers 3 begint pas de eerste scheppingsdag (schepping van het licht). De aarde zou al eerder levende wezens gekend hebben, waarna dit alles werd vernietigd (cataclysme). Daarna kwam er, zoals beschreven vanaf Genesis 1:3, een herschepping, in zes dagen.

Volgens deze theorie zouden we dus van restitutie- of herscheppingsdagen moeten spreken.

Er zijn nogal wat varianten in deze leer, maar bovenstaande beknopte omschrijving wordt meestal wel aangehangen.

Hoe en wanneer is de theorie ontstaan?

Deze theorie werd populair tijdens de bedieningen van Thomas Chalmers , een Schots geleerde (die overigens ook nog bij de vrijmetselarij zat) , en George H. Pember (1876). In 1917 nam C.I. Scofield (Scofield Reference Bible) deze theorie op in zijn aantekeningen en haar populariteit was verzekerd. Deze laatste twee datums zijn belangrijk, omdat tegen 1880 Darwins evolutietheorie,algemeen aanvaard werd door de wetenschappelijke wereld. Deze theorie leerde dat de wereld vele miljoenen jaren oud is, zoals aangegeven in het fossielenverslag en de beweringen van de uniformitarische geologie. De christelijke theoloog werd toen geconfronteerd met een serieus probleem. Hoe kon dit alles verzoend worden met Genesis 1? Er werd een antwoord gevonden: men kon gemakkelijk talloze miljoenen jaren in dat bodemloze gat plaatsen waarvan men het bestaan veronderstelde tussen Genesis 1:1 en 1:2. De gap theory kan dus deels gezien worden als een poging, van christelijke geologen, om de niet-christelijke evolutionisten te sussen.

Wat zeggen de aanhangers o.a. en wat daar mis mee?

Aanhangers van de restitutieleer zeggen dat de frase “woest en ledig” in Genesis 1:2 elders voorkomt in Jesaja 34:11 en 45:18 en daar spreekt van oordeel.
 • Maar, in andere passages betekent het gewoon lege ruimte. Zie Job 26:7; Dt. 32:10; Job 6:18; 12:24; Ps.107:40.
 • Het woordje woest in de Hebreeuwse grondtekst:
  woest tohuw tohuw, zn van niet voorkomende stam, i.d. betekenis van “braak liggen”
  AV – vain, vanity, confusion, without form, wilderness, nought, nothing, empty place, waste
  StV – ijdelheid, het woeste, woest, ijdel een-ding, ledig dat zij- zouden zijn, onnuttelijk, vergeefs te-, woestigheid
  NBG – ijdelheid, woest, baaierd, wildernis ongebaande-, ijdel, ij- dele beweringen, niets voor, tevergeefs, wildernis, woestheid, woest land
  1) vormloosheid, verwarring, onwerkelijkheid, leegte
  1a) vormloosheid (van juist geschapen aarde)
  1a1) het niets, lege ruimte
  1b) dat wat leeg is, onwerkelijk (van afgoden) (fig)
  1c) braakland, woestenij (van eenzame plaatsen)
  1d) plaats waar chaos heerst
  1e) ijdelheid

Aanhangers van de restitutieleer zeggen dat het werkwoord, vertaald als “was” in Genesis 1:2 vertaald zou moeten worden als “werd”.
 • Het Schriftbewijs spreekt dit echter tegen. Het Hebreeuwse werkwoord wordt 264 keer in de Pentateuch gevonden, en in 258 van de gevallen wordt het woord correct vertaald als “was”.

Aanhangers van de restitutieleer zeggen dat er een verschil is tussen de werkwoorden “bara” (“scheppen”, Gen. 1:1) en “asah” (“maken”, Gen. 1:7).
 • Maar deze woorden worden als synoniemen gebruikt. In Gen. 1:26 wordt het woord “asah” gebruikt voor de schepping van de mens, terwijl in vers 27 voor dezelfde schepping het woord “bara” wordt gebruikt.

Volgens de aanhangers van de restituleer staat de “duisternis” in Genesis 1:2 symbool voor het kwaad, het boze.
 • Dat is echter niet altijd het geval, zoals te zien in Psalm 104:20, 24:
  “Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht, waarin al het gedierte naar buiten treedt … Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt …”

Volgens de aanhangers van de restitutieleer toont Gods bevel aan Adam en Eva: “vervult de aarde” in Gen. 1:28, dat de aarde voorheen bewoond was en nu hérbewoond moest worden.
 • Maar het woord “vervult” in Gen. 1:28 betekent gewoon “vullen”. Het is hetzelfde Hebreeuwse woord (male’) dat vertaald wordt met “vervult” in vers 22.

Aanhangers van de restitutieleer gebruiken Jeremia 4:23 en Jesaja 24:1 om hun positie te ondersteunen.
 • Deze verzen verwijzen naar de Grote Verdrukking, vlak voor de aardse wederkomst van Christus, en slaan niet op de schepping.

Andere argumenten:

De aarde werd woest en ledig doordat Satan samen met een deel van de engelen in opstand kwamen. In deze theologie gaat men ervan uit dat de eerste aarde het domein van Satan was. Op die aarde zouden dan ook de grote Dinosauriërs geleefd hebben. Maar toen Satan in opstand kwam werd deze schepping verwoest en spreekt men dus van woest en ledig.

Bij deze theologie gaat men voorbij aan de volgende punten:
 • De val van Satan was na de schepping.
Satan leefde eerst ook nog in de tuin (Eden). De tuin was bedoeld voor de mens en Satan mocht erin rondlopen. Later werd hij pas hoogmoedig:
Ezechiël 28: 13- 17
Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd lagen ze klaar. 14 Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. 15 Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. 16 Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld, en je zondigde; daarom, beschermende cherub, verbande ik je van de berg van God en verdreef ik je van je plaats tussen de vurige stenen. 17 Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen, als een schouwspel voor andere koningen.

 • Zou God een schepping bovenop massagraven van allerlei wezens ‘zeer goed’ genoemd hebben?
its was very good?
Genesis 1: 31
En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

 • Jezus zelf leert ons dat het begin bij Adam en Eva was.
Markus 10: 6
Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt;

 • In Lukas spreekt Jezus er over dat vlak na de grondvesting van de wereld Abel al vermoord werd
Lukas 11: 50- 51
Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geëist, Opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af.
van het bloed van Abel tot het bloed van Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltaar en het heiligdom. Ja, ik zeg jullie, van deze generatie zal genoegdoening worden geëist!


Heeft Jezus Zich vergist over de tijd van de grondvesting? Toen Hij over ‘het begin’ sprak, sprak Hij toen onzin? Zo ja, dan is Hij een leugenaar. Zo nee, dan spreekt Hij de waarheid!
 • Volgens de bijbel kwam de dood door zonde ( 1 Korinthiërs 15: 21- 22 ) in de wereld. Volgens deze theorie was de dood er al.
 • De bijbel leert ons dat alles in zes dagen is gemaakt. Volgens de restitutieleer kan dit dus ook miljoenen of zelfs miljarden jaren zijn.

Tot slot

Zoals je ziet is deze theorie onhoudbaar en bovendien onnodig. Wanneer men deze theorie wil aanhangen zullen er aanpassing in de bijbel gedaan moeten worden.

the bible is good

Gaan we er vanuit dat Gods woord onfeilbaar is?

is the bible wrong?

Of voelen we ons vrij om Gods woord aan te passen?