Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Nashville verklaring

Apologeet.nl

Nashville verklaring


Apologeet.nl’s verklaring

Januari 2019, Nederland in rep en roer!

Nashville verklaring De Nashville declaration of in het Nederlands, Nashville verklaring, is een document waarmee de Council on Biblical Manhood and Womanhood uit de Verenigde Staten hebben aangegeven waar de kerk voor staat wat betreft het huwelijk en seksualiteit. Heel kort gezegd verwoord de verklaring precies dat wat de kerk door de eeuwen heen heeft geloofd. Namelijk, God heeft de eerste mensen geschapen als man en vrouw. Het huwelijk is door God ingesteld als een verbond tussen man en vrouw en seksualiteit is bestemd voor een innige verbondenheid tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk. Seksualiteit buiten het huwelijk of tussen twee mannen, twee vrouwen of alle afwijkende vormen buiten de door God ingestelde orde wordt in Zijn woord bestempeld als zonde. Een heteroseksueel kan dus seksueel zondigen als deze seksualiteit buiten het huwelijk om bedrijft of zelfs binnen het huwelijk op andere wijzen zijn of haar lusten bevredigd dan met de eigen partner. Net zo goed is het in Gods woord duidelijk dat seksualiteit tussen twee personen van hetzelfde geslacht aangemerkt wordt als zonde.

In veel landen is het huwelijk al lange tijd geen kerkelijke aangelegenheid meer. Dat wil zeggen dat men nog wel in de kerk mag trouwen maar dat dit huwelijk is niet rechtsgeldig. Het huwelijk moet voltrokken worden door een ambtenaar. Precies om deze reden kan de overheid dus ook bepalen wat zij als huwelijk erkent. In Nederland is het mogelijk voor homofiele stellen om in het huwelijk te treden. Dat Gods woord hier duidelijk stelling tegen neemt doet niet ter zake—het is een huwelijk, door de overheid erkend, met precies dezelfde rechten en plichten als ieder ander huwelijk in Nederland gesloten. Het wordt anders wanneer een homofiel stel het huwelijk ook nog wil laten inzegenen in de kerk. Ze zijn al getrouwd! Maar God erkend het niet als een door Hem ingesteld verbond. Bijbels gezien hebben de Christelijke kerken geen grond om een dergelijk huwelijk in te zegenen, er kan immers per definitie geen zegen over gevraagd worden.

Al lange tijd komen organisaties in opstand omtrent deze, in hun ogen starre en ouderwetse, belijdenis van de kerk. Veel kerken zijn hier in de laatste decennia mee aan de gang gegaan en kwamen tot de conclusie dat er genoeg grond zou zijn om homofiele stellen te huwen op de manier zoals ze dat al eeuwen lang met heteroseksuele stellen hebben gedaan. De discussies worden veelal op emotioneel vlak gevoerd. Onder Christenen ontstond verwarring, wat zijn de Bijbelse argumenten en welke argumenten komen voort uit emotie? En ja, het is een emotioneel onderwerp. Het gaat over het recht op geluk, het recht op liefde, het recht op… Noem maar op.

Juist vanwege de emotionele lading past het Christenen om voorzichtig met het onderwerp om te gaan. Tegelijkertijd zijn Christenen geroepen om zich te conformeren aan het woord van God, de Bijbel. Met trots hebben Christenen sinds de reformatie de vijf solas beleden: Sola Fide (door geloof alleen), Sola Grace (door Gods genade alleen), Sola Scripture (De Bijbel alleen), Solus Christus (door Jezus Christus alleen), Soli Gloria Deo (tot eer van God alleen). Dit zijn de vijf pilaren van de protestantse kerken (als eenheid beschouwd sinds het begin van de twintigste eeuw). Sola Scripture is met name belangrijk voor alle kerkelijke discussies (of discussies die de kerk aangaan). Wanneer er bijvoorbeeld een discussie ontstaat over Jezus’ offer en of Zijn offer wel genoeg was om ons te redden dan horen we als Christenen snel de Bijbel er bij te pakken. In dit geval pakken we de brief aan de Hebreeën er bij.

Terug naar de Nashville verklaring. De gemoederen lopen hoog op, ook binnen de kerk. Zomaar wat uitspraken van broeders en zusters op sociale media:
“Soms schaam ik mij om Christen te zijn”
“Gefeliciteerd Christenen! Jullie zijn geworden wie jullie zo graag volgen, namelijk de Farizeeërs”
“Ik schaam mij voor de hypocriete Christenen die deze verklaring ondertekenen”
“Dit is geen liefde!”
“Jezus huilt om jullie harteloze verklaring”
Pardon? Maar waar zijn nu de inhoudelijke argumenten? De mensen die deze verklaring hebben opgesteld hebben deze volledig vanuit de Bijbel beargumenteerd. De Bijbel, dat boek waarvan Christenen eeuwen hebben gezegd dat het het laatste woord heeft. De Bijbel mag niet meer aangedragen worden. Een veel gehoord geluid is: “We moeten elkaar niet met de Bijbel om de oren slaan, dat is geen liefde!” Kan het zijn dat deze leus een verkapt excuus is voor een gebrekkige kennis? Het bestuderen van de Bijbel is niet echt een liefhebberij van sommige Christenen. Toegeven doen we niet graag en dus worden tijdens discussies de monden gesnoerd met een emotioneel argument: “Het is kwetsend en dus liefdeloos”, “Dat is laag, om je gelijk te willen krijgen door de Bijbel te citeren”, “Daar heb je hem/haar weer met de Bijbel, kan je niet voor je zelf denken?”. Dit artikel leent zich er niet voor om hier nu verder op in te gaan of om de eerder genoemde opmerkingen op sociale media kritisch onder de loep te nemen. We hebben het hier opgenomen om aan te geven hoe heet gebakerd de discussie is.

De intentie van de verklaring is allerminst gericht tegen mensen (van welke groep dan ook). In tegendeel, Christus roept op om onze naaste lief te hebben als onszelf! Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid behoren niet bestempeld te worden als ziek (iets dat volgens diverse media wel gedaan wordt in de verklaring) want dat zou geen recht doen aan de Bijbelse leer. De verklaring benoemd dan ook nergens dat we met een ziekte te maken hebben. Artikel 13 zou uitgelegd kunnen worden dat een transgender-zelfverstaan genezen kan worden. Dit is niet wat het artikel beoogd. De Bijbel leert dat we in een gebroken wereld leven. Jezus Christus is gekomen, gestorven en weer opgestaan om de mensheid te redden van de zonde. Wanneer iemand zich laat redden door Jezus ontvangt deze de Heilige Geest als zegel van God. De Heilige Geest wil de gelovige helpen om een leven te leiden welk aangenaam is voor God. Dit betekend, hoe moeilijk ook, dat iemand met een transgender-zelfverstaan, door de kracht van de Geest, zijn of haar biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk leert aanvaarden. Aanvaarden is niet hetzelfde als genezen van een ziekte. Het is dan ook jammer dat Christenen elkaar zo fel bestrijden rondom deze verklaring—een verklaring die altijd al onderdeel was van de kerkelijke leer1. Het grote verschil is nu dat de leer opgeschreven is en voor iedereen te lezen is. Dat was ook in het verleden ook al zo, maar nu, in de tijd van het internet, is het gemakkelijk beschikbaar voor iedereen. Als Christenen kunnen en mogen we onze meningen niet laten afhangen van de tijdsgeest. God heeft ons Zijn woord gegeven. Zijn woord is ons fundament. Dat Zijn woorden niet populair zijn zou ons niet moeten verbazen. De boodschap van de Bijbel wordt gezien als intolerant. Dit laatste komt voort uit het feit dat de Auteur van de Bijbel pretendeert de enige weg en waarheid te zijn en dat niemand tot God kan komen behalve door Hem. Laten we dicht bij Zijn woord blijven en vanuit Zijn woord met elkaar in gesprek gaan.

Dit is voorlopig wat Apologeet.nl te zeggen heeft over deze verklaring: Aangezien de verklaring het Bijbelse standpunt van huwelijk en seksualiteit prima verwoord schaart Apologeet.nl zich achter deze verklaring. Apologeet.nl is niet anti LGBTI+ of hoe men verschillende groepen dan ook wil noemen. In tegendeel! Apologeet.nl roept Christenen op om zijn of haar naaste lief te hebben als zichzelf. Tegelijkertijd gelooft Apologeet.nl dat zonde in welke vorm dan ook nooit goed gepraat kan worden onder de vlag van liefde. God heeft de wereld lief! Juist vanuit Zijn liefde heeft Hij Zijn Zoon gestuurd om mensen te redden van hun zonden. Deze redding is voor iedereen, ongeacht kleur, afkomst, geaardheid, geslacht. Iedereen zou hartelijk ontvangen moeten worden in de gemeente van Christus maar de gemeente van Christus mag en kan zich niet stil houden als het gaat om zonde. Zonde, in iedere vorm, staat een rijk en vruchtbaar leven dat aangenaam is voor God in de weg.Hieronder volgt de Nederlandse versie van de Nasville declaration2
Nashvilleverklaring

Hieronder treft u de Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring aan. U kunt hier de tekst als PDF-bestand downloaden. De oorspronkelijke Engelstalige versie is hier te vinden.

Nashvilleverklaring

 Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit

“Weet dat de HEERE God is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –…”

Psalm 100:3

Voorwoord

Bijbelgetrouwe christenen ervaren dat zij leven in een historische overgangssituatie. Terwijl de westerse cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden, is zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn. Over het geheel genomen ziet de geest van onze eeuw niet langer de schoonheid van Gods bedoeling met het mensenleven en verblijdt zij zich daar ook niet meer in. Menigeen ontkent dat God mensen heeft geschapen tot Zijn eer en dat Zijn goede doeleinden voor ons ook betrekking hebben op ons persoonlijke en lichamelijke ontwerp als mannelijk en vrouwelijk. Het is inmiddels gemeengoed ervan uit te gaan dat het menselijke zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk geen deel vormt van Gods mooie plan, maar dat deze veeleer een uiting is van iemands eigen autonome voorkeur. Op deze wijze wordt de weg tot volle en blijvende vreugde middels Gods goede ontwerp voor Zijn schepselen vervangen door het pad van kortzichtige alternatieven die vroeg of laat het menselijk leven ruïneren en God onteren.

Deze seculiere geest van onze eeuw brengt een grote uitdaging mee voor de christelijke kerk. Zal de kerk van de Heere Jezus Christus haar Bijbelse overtuiging, duidelijkheid en moed verliezen en opgaan in de tijdgeest? Of zal zij vasthouden aan het Woord van het leven, moed putten bij Jezus vandaan en zonder schaamte Zijn weg verkondigen als de weg des levens? Zal ze, dwars tegen de cultuur in, haar heldere getuigenis bewaren en dit getuigenis doen horen aan een wereld die langs een hellend vlak op weg lijkt naar de ondergang?

Wij zijn ervan overtuigd dat getrouw-zijn in onze generatie inhoudt dat we opnieuw getuigenis geven aan het ware verhaal van de wereld en onze plaats daarin – in het bijzonder als het gaat over man-zijn en vrouw-zijn. Gods Woord leert ons dat er maar één God is, de enige Schepper en Heere van allen. Hem alleen is ieder mens oprechte dankbaarheid, hartelijke lofprijzing en volkomen toewijding verschuldigd. Dit is de weg waarin niet alleen God wordt verheerlijkt maar waarin we ook het rechte zicht op onszelf zullen hebben. Wanneer we onze Schepper vergeten, vergeten we ook wie we zelf zijn, want Hij heeft ons voor Zichzelf gemaakt. En we kunnen onszelf niet waarlijk kennen zonder dat we Hem waarlijk kennen, Hem Die ons gemaakt heeft. Wij hebben onszelf niet gemaakt. We zijn niet van onszelf. Ons ware zelfverstaan als mannelijke en vrouwelijke personen is ons door God geschonken. Het is niet alleen dwaas maar ook hopeloos als we proberen onszelf te maken tot iets waarvoor God ons niet heeft geschapen.

Wij geloven dat Gods bedoeling voor Zijn schepping, alsook de weg der zaligheid die Hij heeft uitgedacht, ertoe dienstbaar zijn om Hem de grootste eer te geven en ons het grootste goed. Gods heilzame plan zorgt ervoor dat wij de grootste vrijheid ontvangen. Jezus heeft gezegd dat Hij is gekomen opdat wij het leven mogen hebben en dat in overvloedige mate. Hij is op ons behoud gericht en niet op ons verderf. Het is om die reden dat wij de volgende betuigingen en ontkenningen aanbieden, in de hoop dat wij hiermee de kerk van Christus dienen en hiermee openlijk getuigenis afleggen van de goede doeleinden die God heeft met de menselijke seksualiteit en die Hij in Zijn Woord  heeft geopenbaard.

Artikel 1

WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.

WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

Artikel 2

WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk.

WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

Artikel 3

WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend.

WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde.

Artikel 4

WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens.

WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.

Artikel 5

WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen.

Artikel 6

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.

WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

Artikel 7

WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.

WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

Artikel 8

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.

WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.

Artikel 9

WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid.

WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

Artikel 10

WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn

WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

Artikel 11

WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.

Artikel 12

WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.

Artikel 13

WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

Artikel 14

WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.

WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.

Schriftgedeelten

De volgende Schriftgedeelten in de Bijbel kunt u erop na lezen:

Gen. 1:26-28; 2:15-25; 3:1-24; Ex. 20:14; 20:17; Lev. 18:22; 20:13; Deut. 5:18, 21; 22:5; Richt. 19:22; 2 Sam. 11:1-12:15; Job 31:1; Ps. 51:1-19; Spr. 5:1-23; 6:20-35; 7:1-27; Jes. 59:1; Mal. 2:14; Matt. 5:27–30; 19:4-6, 8-9, 12; Hand. 15:20, 29; Rom. 1:26–27; 1:32; 1 Kor. 6:9–11, 18-20; 7:1-7; 2 Kor. 5:17; Gal. 5:24; Ef. 4:15, 20–24; 5:31–32; Kol. 3:5; 1 Thess. 4:3-8; 1 Tim. 1:9–10, 15; 2 Tim. 2:22; Titus 2:11-12; Heb. 13:4; Jak. 1:14–15; 1 Pet. 2:11; Judas 7.

Deze Schriftgedeelten maken geen deel uit van het originele document, maar zijn later als referentie toegevoegd.

Naschrift

Met de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring willen wij onverkort belijden wat Gods Woord ons verklaart en onverkort ontkennen wat tegen Gods Woord in gaat. Tegelijk voelen wij ons gedrongen de verklaring van een naschrift te voorzien, gericht op de pastorale praktijk.

Juist in het licht van deze principiële stellingname past ons belijdenis van schuld. Als christenen in Nederland hebben wij in dezen niet altijd duidelijk en publiek, en zeker niet met één mond gesproken, en zijn daarom mede-oorzaak van de verwarring in de samenleving. Ook hebben wij onze principes niet altijd met het voorbeeld van ons leven versierd. Christelijke huwelijken toonden vaak niet het beeld van de manier waarop Christus omgaat met Zijn bruid. Kerkelijk leidinggevenden zijn soms helaas mede-verantwoordelijk geweest voor de praktijk of het toedekken van (seksueel) misbruik. Principiële stellingnames hebben niet zelden geresulteerd in machtsmisbruik jegens hen die een homoseksuelegerichtheid kennen. De pastorale zorg naar deze gemeenteleden in nood is te vaak onder de maat geweest.

Dit geeft ons een des te grotere verantwoordelijkheid voor pastorale nabijheid en zorg. Wij hebben de mond van een profeet nodig, maar ook het hart van een herder. Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben. Niemand kan zich immers laten voorstaan op iets goeds van zichzelf, maar allen moeten leven van genade. Ieders hart kent van nature een zondige gerichtheid en ieder mens kent zondige verlangens, die zich ook op seksueel gebied uiten. Strijden tegen de zonde betekent daarom altijd zelfverloochening. Dat is een gave van Gods genade. Ten diepste is ze slechts mogelijk vanuit Christus en door de Heilige Geest. Jezus Christus is gekomen niet om rechtvaardigen maar om zondaren te roepen tot bekering en hen zalig te maken.

Dat bepaalt het christenleven. Hierin wordt beleefd, dat onze identiteit niet ligt in onze seksualiteit, maar in onze verhouding tot Christus. Dit in de wetenschap dat hier op aarde het leven naar Gods Woord en in gemeenschap met Hem de grootste vreugde geeft, maar ook dat dit altijd ten dele zal zijn. De volle overwinning over onze zondige oude natuur is weggelegd voor straks, als alle ware gelovigen eeuwig met Christus zullen zijn. Dan zijn zij met lichaam en ziel geheel aan Hem gewijd en zal Hij zijn alles en in allen.
Walter A. Elwell (ed.) Evangelical Dictionary of Theology, Baker Book House Grand Rapids, Michigan, 1984. pp.693-695.
Nashvilleverklaring (2019) Available from: <https://nashvilleverklaring.nl/nashvilleverklaring-nl> [Accessed 9 January 2019].