Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Tekstkritiek van de Bijbel

Apologeet.nl

Tekstkritiek van de Bijbel

Hoe we de betrouwbaarheid van de nieuwtestamentische verhalen van Jezus kunnen verifiëren

Het is een algemeen feit dat het Nieuwe Testament dichter bij in de tijd van de gebeurtenissen is geschreven dan enige andere oude gebeurtenis in de geschiedenis.

Meer exemplaren (24.593) van de nieuwtestamentische manuscripten hebben de tijd en het verval overleefd dan alle andere bestaande manuscript kopieën, en dit geldt zowel voor seculier als voor religieuze manuscripten.

Deze overgebleven manuscripten zijn in de tijd dichter bij de feitelijke gebeurtenissen (waarover ze schrijven) geschreven dan alle andere bestaande manuscripten, en ook dit geldt zowel voor seculier als voor religieuze manuscripten.

Overige nieuwtestamentische manuscripten gedateerd van 130-225 n.Chr.:

P52 van 130 n.Chr., met de tekst van Jezus’ proces voor Pilatus in een Codex (tekst). Het is zeker dat er een origineel geschrift was dat veel verder teruggaat in de tijd. Het zou niet gek zijn om te zeggen dat de originele tekst ergens in het midden van de eerste eeuw is geschreven, net na Jezus’ leven, dood en opstanding.

Uit de period van 150-200 n.Chr., hebben we P66, P72, en P75, met het grootste deel van P66 uit het evangelie van Johannes, uit 200 n.Chr., aangenomen als eerste exemplaar. Dit is het bewijs dat het originele evangelie van Johannes direct na Jezus’ dood en opstanding (in het begin van de eerste eeuw) werd opgeschreven.

P72 is de eerste copie van Juda’s brief, met één vermelding van Jezus’ opstanding en twee brieven van de apostel Petrus, die Jezus’ dood en opstanding 12 keer refereerd.

175-225 n.Chr., P75, heeft het evangelie van Lucas, met 13 referenties naar Jezus’ dood en opstanding. Ook het vroegste van het evangelie van Johannes met 18 verwijzingen naar Jezus’ dood en opstanding.

Het Diatessaron, van 170 n.Chr., omvat alle vier de evangeliën en heeft in totaal 301 verwijzingen naar Jezus’ dood en opstanding (Matteüs: 30 keer, Marcus: 37 keer, Lukas: 32 keer, Johannes: 101 keer)

Van 200 n.Chr.: P45, P46, and P47, intacte manuscripten van alle vier de evangeliën en het boek Handelingen der Apostelen (P45). Samen bevatten ze 30 aantekeningen over Jezus’ dood en opstanding,

  • In vergelijking met onze nieuwe vertalingen van het Nieuwe Testament, zult u zien dat de tekst uit deze overgebleven manuscripten in wezen identiek is in alle basis leerstellingen over Jezus.

  • De bewering dat de tekst van het Nieuwe Testament de afgelopen 2000 jaar is veranderd door duizenden tekstuele varianten, is een bedrieglijk verzinsel. Wat er wordt bedoeld met een tekstuele variant, is zoiets als ‘verkeerd gespelde woorden’, alternatieve woorden met dezelfde betekenis, grammaticale fouten en verschillende manieren om precies hetzelfde te zeggen.

  • Het is belangrijk om te weten dat er twee scholen van nieuwtestamentische geleerden zijn: Liberaal en conservatief. Er zijn grote verschillen in de conclusies van deze twee groepen die tot kwalijke resultaten leiden.

  • Liberale en atheïstische geleerden classificeren het Nieuwe Testament alleen als oude literatuur, niet als het geïnspireerde woord van God. Conservatieve geleerden classificeren het Nieuwe Testament als het woord van God dat werd geïnspireerd, geregisseerd en samengesteld als een direct werk van de Heilige Geest. Deze sterke verschillen worden opgemerkt door de conclusies van liberale geleerden die het Nieuwe Testament niet als het woord van God beschouwen. Dit in tegenstelling tot geleerden die het Nieuwe Testament wel zien als een bovennatuurlijke compositie van de Levende God.

  • Omdat liberale geleerden het Nieuwe Testament niet als door God geïnspireerd beschouwen, behandelen ze de tekst anders dan de conservatieve geleerden. Kritische liberale geleerden onderzoeken de betrouwbaarheid van de tekst op basis van veronderstellingen en hypothesen (giswerk). Dit wordt snel duidelijk wordt als je hun opmerkingen en meningen leest. Veelal leveren ze geen feitelijk bewijs die hun hypothesen kunnen ondersteunen.

  • Liberale geleerden zijn van mening dat de synoptische evangeliën pas laat in de eerste eeuw zijn opgeschreven door niet-ooggetuigen. Conservatieve geleerden houden vol dat de synoptische evangeliën juist vroeg in de eerste eeuw werden geschreven door de mannen die Jezus hebben gezien en gehoord.

Origineel artikel: https://robertcliftonrobinson.com/new-testament-criticism/
Vertaald en aangepast door Jurgen Hofmann, 23-07-2020