Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Omgaan met Corona

Apologeet.nl

Omgaan met Corona


Christenen, net als alle andere mensen in Nederland, hebben te maken met het Covid-Sars2 virus. Hoe gaan we er mee om? Laten we ons meeslepen in de paniek of blijven we kalm. Veel mensen blijken toch erg bevattelijk voor angst, ook Christenen.

Natuurlijk zullen met name Christenen dit niet snel toegeven immers:

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
2 Timoteüs 1:7
  • Broeder! Wij moeten de Heere niet verzoeken! (Deuteronomium 6:16 alsmede Matteus 4:7)

  • Precies! Wij moeten de overheid gehoorzaam zijn. (Titus 3:1)

  • Ja, bovendien. Het getuigd van naastenliefde. Je wilt toch zeker niet dat iemand door jou Corona krijgt? (Leviticus 19:18 en Lukas 10:27)

Ja, stop maar weer! Ik ben vast niet zo onderlegd als jullie, maar deze teksten en opmerkingen ken ik wel hoor. Ik zal niemand vertellen dat we Gods woord ongehoorzaam moeten zijn, oké?

Maar nu naar de vraag: Hoe gaan we hier mee om?

Om maar te beginnen bij ons verstand.

Kolossenzen 3:10 spreekt erover dat we als christenen nieuwe mensen zijn die ook vernieuwd moeten zijn in onze kennis. In het oude heidendom, maar ook in het huidige wetenschappelijke klimaat gingen en gaan mensen prat op kennis. Kennis van het natuurlijke is mooi, maar niet compleet zonder kennis van Hem die de natuur gemaakt heeft. Christenen zouden moet uitblinken als het gaat om onderzoek.

Waarom spreek en zie ik zo veel christen die precies dàt zeggen wat ze op het NOS journaal hebben gehoord? Waarom hoor ik weinig over andere bronnen? Zijn we te lui om uit te blinken? Is het makkelijk om de voorgeschotelde kennis over te nemen omdat je dan niet buiten de boot valt wat betreft je opvatting?

Dan angst!

Nee! Zeggen mijn broeders en zusters, wij zijn niet bang voor onzelf! Wij zijn voorzichtig voor de mensen om ons heen. Het spijt me, maar in veel gevallen geloof ik er niets van. Te vaak heb ik gehoord dat men iets doet, niet voor zichzelf, maar juist voor die ander. Dit terwijl die ander daar helemaal niet om had gevraagd, er niet eens wat van wist of er niet eens mee bezig was. We moeten onszelf niet voor de gek houden met mooie praatjes.

Natuurlijk! Er zijn heel veel christenen die hun nek uitsteken in deze tijd. Geweldig! Laten we eens luisteren naar Luther. Luther bevond zich in een pest epidemie. Even voor de mensen die het niet meer weten. Van de pest ga je snel en op een vreselijke manier dood. Zonder behandeling overleeft minder dan 40% van de geïnfecteerde personen de builenpest. De builenpest wordt soms vergezeld door de nog gevaarlijkere longpest. Onbehandeld is de longpest in vrijwel 100% van de gevallen binnen enkele dagen fataal. De pest discrimineert niet zoals het Corona virus dat wel doet. De pest grijpt jong en oud, rijke en arm!

Luther aan het woord toen hij gevraagd werd hoe zijn mede predikanten om moesten gaan met de pest:

Ik zal God barmhartig vragen ons te beschermen. Dan zal ik alles ontsmetten, de lucht helpen zuiveren, medicijnen toedienen en zelf innemen. Ik zal plaatsen en personen vermijden waar mijn aanwezigheid niet nodig is zodat ik niet besmet raak en daardoor mogelijk anderen te belasten en te besmetten en zo hun dood te veroorzaken als gevolg van mijn nalatigheid. Als God mij tot Zich zou willen nemen, zal Hij mij zeker weten te vinden. Maar dan heb ik gedaan wat Hij van mij verwachtte en daarom ben ik niet verantwoordelijk voor mijn eigen dood of de dood van anderen. Maar als mijn buren mij nodig hebben, zal ik die plaatst of persoon niet vermijden, ik zal vrijuit gaan zoals ik hierboven heb vermeld. Kijk, dit is het godvrezende geloof dat we mogen hebben omdat het noch hoogmoedig noch onbezonnen is en we verzoeken God er niet mee.” i

De geschiedenis laat meerdere keren zien dat Luther niet de enige was die zijn angst overwon in tijden van crisis. Dionysius leefde rond 250 nChr. en zei:

De meeste van onze christelijke broeders toonden onvoorwaardelijke liefde en loyaliteit, nooit spaarden ze zichzelf en ze dachten alleen aan elkaar. Niet zonder gevaar verzorgden ze de zieken, kwamen ze tegemoet aan hun noden en bedienden ze hen in Christus, en samen met de zieken lieten ze het leven achter zich in volmaakte blijdschap.” ii

Het Covid-Sars 2 virus is niet te vergelijken met de pestepidemieën die we kennen uit de geschiedenis. Toch, zijn we met zijn alleen heel snel bereidt om iedereen te behandelen als een potentiële zieke. Het doet me denken aan de melaatsen uit de oudheid. Luid roepend en met een ratel waarschuwend liepen zij over de wegen. Waarom is het dat als ik iemand tegenkom, ik de neiging krijg om te roepen: Melaats! Melaats!

Passiviteit

Als laatste moeten we het eens hebben over onze houding. Ik weet dat er christenen zijn die zich niet willen bezighouden met politiek. Wij zijn immers hemelburgers en hebben niets van doen met aardse politiek. Kijkend naar Jezus zie ik een heel andere houding. Per definitie was Jezus niet apolitiek. Jodendom, religie en regering waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als Jezus tegen de Romeinse soldaten zegt dat ze tevreden moeten zijn met hun salaris is dat een inmenging van politiek. Zijn opmerking tegen Pilatus waarin Hij zei dat deze geen enkele macht zou hebben als God het hem niet had toebedeeld was politiek.

In de geschiedenis hebben we dankzij actieve christenen grote veranderingen mogen zien. Dit begon al in het Romeinse rijk. De bijbelse leer van Jezus Christus daagde bijna alles waarvoor de Romeinse wereld had gestaan uit. iii Ongewenste kinderen werden in de bergen of bossen achtergelaten, veroordeelde criminelen werden gebrandmerkt, er waren gruwelijk spelen waarin men elkaar moest doden of waarin men toekeek hoe mensen werden verslonden door wilde dieren. Deze praktijken werden langzaam maar zeker afgeschaft en zelfs verboden onder invloed van het woord van God, de Bijbel. Christenen hielden zich niet stil maar spraken zich uit tegen deze praktijken, omdat ze op grond van de bijbel geloofden dat de mens naar het beeld van God is geschapen en dat het menselijke leven als heilig beschouwd moest worden (Genesis 1:26). iv

Nog weer later zien we ook veranderingen in veel Afrikaanse landen. In diverse landen kwam kannibalisme voor, ook was er een gewoonte dat als de dorpsoudste stierf zijn vrouwen ook gedood moesten worden. Ook in India kenden men een gruwelijk gewoonte. Suttee in India—de weduwe werd op de brandstapel van haar overleden man verbrand. En het waren christenen die in de 19de eeuw hielpen om de slavenhandel te stoppen.v

Toegegeven, christendom is niet altijd bijbels bezig geweest. Verplichte bekeringen op straffe van dood, of verbrandingen, onthoofdingen en martelingen van anders denkende zijn mild gezegd een smet op de ware Bijbelse leer.

Over het algemeen hielden Christenen zich niet stil!

Nu beweren we dat we passief moeten zijn? Vertel dat aan al die christenen die voor hun ‘ongewenste’ mening uitgelachen, vervolgt, gedood of gemarteld zijn. Vertel dat aan de gelovigen die er voor gezorgd hebben dat we ziekenhuizen, verzorgingshuizen, voedselbanken, daklozen opvang hebben, Ja, zelfs meerdere prominente universiteiten hebben we te danken aan christenen die Jezus’ onderwijs over naastenliefde serieus namen.

Ook in onze tijd hebben we strijdvaardige christenen nodig. Een livestream is geen blijvende oplossing! Fijn dat het kan en dat men die mogelijkheid heeft aangegrepen, maar zeg nou eerlijk… Dat is geen gemeente zijn. Waar zijn de christenen die hun mond opendoen en opkomen voor de belangen van de kerk? Zat mensen te vinden die wat te zeggen hebben over de horeca, zzp-ers en bijvoorbeeld de kappers. Fantastisch! Blijven doen! Maar waar zijn de volgelingen van Jezus die zich hard maken voor de zwakkeren? De bejaarden die tegen hun zin opgesloten worden in een kamer. Ja, zullen veel mensen zeggen, dat doen we juist voor hen! Prima als die oma of opa in kwestie het zelf wil. Maar sinds wanneer vinden wij het normaal om mensen in de laatste fase van hun leven sociaal contact te ontzeggen? En als ze dan gaan sterven mogen ze bijna geen bezoek krijgen. Waar zijn dan de christenen die hier tegen in verweer komen? Was het niet de Here Jezus Zelf die de melaatsen aanraakte, Hij die vriend van de zondaars werd genoemd.

Christenen hebben een boodschap. Die boodschap is niet alleen voor een live-stream bestemd.

Die boodschap moet uitgeleefd en uitgedragen worden.

De boodschap van vrijheid en vreugde.

De boodschap van redding en medemenselijkheid.

Laat je inspireren door al je voorgangers in het geloof en stap uit je cocon.


i Luther’s Works; Vol. 43, pag. 132 (vertaling: Jurgen Hofmann, 2020).

ii Rodney Stark, The Rise of Christianity: How the Obscure, Marginal Jesus Movement Became a Religious Force in the Western World in a Few Centuries (San Francisco: HarperCollins, 1997), 82.

iii How Christianity Changed the World, Schmidt, p. 44.

iv What If Jesus Had Never Been Born?, Kennedy, J, pp. 9–11. and How Christianity Changed the World, Schmidt, pp. 63-65.

v What If Jesus Had Never Been Born?, Kennedy, J, pp. 16–17.