Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Drie dagen en drie nachten

Apologeet.nl

Drie dagen en drie nachten

Drie dagen en drie nachten?

QUESTION:

Jezus zou net als jona drie dagen en drie nachten weg zijn De christenen geloven dat Jezus drie dagen en drie nachten in het graf was voordat Hij opstond. Waar halen we de drie dagen en drie nachten vandaan? Volgens de traditie stierf Jezus op goede vrijdag en stond Hij op zondagochtend weer op. Bij elkaar zijn dat geen drie dagen en drie nachten. Heeft Jezus Zich vergist?

ANSWER:

Wat zei Jezus? In Mattheüs 12:40 zegt Jezus dat het enige teken dat de Farizeeën zullen ontvangen, het teken van Jona zal zijn.

Mattheüs 12:38-40
Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeen, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien. Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet. Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;


Zoals de profeet Jona gedurende drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn. Jezus zal dus niet door Zijn opstanding aan de Farizeeën bewijzen dat Hij dé geprofeteerde Messias is, maar door drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde (begraven)te zijn. Als Jezus dus langer of korter dan drie dagen en drie nachten in het hart der aarde geweest is, dan wil dit zeggen dat Hij niet de verwachte Messias was, maar een misleider.

In Jona 1:17 staat dat Jona drie dagen en drie nachten in het ingewand van de vis was en het Hebreeuws geeft geen enkele mogelijkheid hier iets anders te lezen dan een periode van 72 uur.

Jona 1:17 De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.

Wat zegt de traditie?

Zowel de traditie als de commentatoren en de Bijbel critici beweren dat Jezus werd gekruisigd op vrijdag en is opgestaan op zondag, de traditie van ‘Goede vrijdag-Paaszondag’. Volgens deze traditie stierf Jezus kort na het negende uur, dat is kort na drie uur in de middag, op de dag van de Voorbereiding, dat is de dag vóór de sabbat, dus op vrijdag. Op de dag na de sabbat, dus op zondag, kwamen de vrouwen naar het graf en vonden dit leeg. Jezus is dus in de nacht van zaterdag op zondag opgestaan.

Als we de vrijdag, vanaf het moment van sterven kort na drie uur ’s middags, tot het begin van de sabbat, en dat is bij het zichtbaar worden van de eerste drie sterren (het moment dat de zon onder is gegaan) op vrijdagavond, als de eerste dag rekenen, dan is de zaterdag, de sabbat, de tweede dag en de zondag de derde. Mits we uitgaan van een opstanding na het zichtbaar worden van de drie sterren (na zonsondergang) op de avond van de sabbat. Er is dan wel sprake van drie dagen, maar de nacht van vrijdag op zaterdag en die van zaterdag op zondag zijn slechts twee nachten. Strikt genomen loochent deze berekening dat Jezus de Messias was, want Hij is minder lang in het hart van de aarde geweest dan Hij als bewijs van Zijn verlosserschap had aangegeven.

Tradities zijn niet per definitie verkeerd maar we moeten wel uitkijken dat de traditie niet de plaats van de bijbel gaat innemen.

Wat staat er in de bijbel?

Volgens Mattheüs 27, Markus 15, Lukas 23 en Johannes 19 is Jezus gekruisigd op de dag der voorbereiding, die de ‘Voorsabbat’ of de ‘Voorbereiding’ genoemd wordt. De naam ‘Voorsabbat’ zegt al dat dit de dag vóór de sabbat was. In Israël begint en eindigt een dag bij zonsondergang. Volgens Joodse wetten moeten doden worden begraven vóór het begin van een sabbat of een feestdag. Jezus sterft omstreeks het negende uur, dus ongeveer drie uur in de middag van de dag voor de sabbat en Hij moest dus diezelfde dag vóór het ondergaan van de zon begraven zijn. De begrafenis was in de late namiddag tussen 15.00 uur en zonsondergang en de Opstanding moet dus drie dagen later op hetzelfde tijdstip hebben plaatsgevonden. Dan was de Opstanding dus niet bij zonsopgang, maar in de late namiddag tegen zonsondergang. Als Jezus op enig ander tijdstip is opgestaan, dan is Hij niet drie dagen en drie nachten in het graf geweest en heeft Hij met het enige teken dat Hij gaf, gefaald in het bewijzen dat Hij de ware Messias was. Volgens de Bijbelteksten was de dag na de kruisiging een sabbat en men heeft aangenomen dat deze sabbat een zaterdag was en dat Jezus dus op vrijdag gekruisigd en begraven werd. Inderdaad geven alle vier evangeliën de dag van de kruisiging aan als de voorbereidingsdag voor de sabbat. Maar welke sabbat? Daar ligt het probleem en Johannes geeft het antwoord. Het was de voorbereiding voor het Pascha en de dag van die sabbat was groot (Johannes 19:14 en 31).

Johannes 19:14 en 31
(14) En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning! (31) De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.


Een grote sabbat is één van de jaarlijkse heilige dagen of feestdagen, hiervan zijn er zeven en zij worden alle sabbat genoemd. Voor ons heel bekende feestdagen zijn Grote Verzoendag (Leviticus 16:31 Dat zal u een sabbat der rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt; het is een eeuwige inzetting.) en Pascha (Exodus 12:1-28 en Numeri 28:16, 17). Jezus heeft tot zijn discipelen gezegd: “Gij weet, dat het over twee dagen Pascha is en alsdan wordt de Zoon des mensen overgeleverd om gekruisigd te worden (Mattheüs 26:2). Jezus zegt dus zelf dat Hij op het Pascha werd gedood.

Wat ging aan Jezus’ dood vooraf?

We zullen nu van dag tot dag moeten nagaan wat er gebeurd is in de week tussen de intocht in Jeruzalem en de ontdekking van het lege graf door de vrouwen. Gemakshalve nemen we aan dat het zichtbaar worden van drie sterren, dus het begin van de nieuwe dag, precies om 18:00 uur plaatsvond.
 • Vrijdag 18. 00 uur – zaterdag 18. 00 uur (zevende dag van de week): Vertrek uit Jericho;
  • (Mattheüs 20:29-21:16)
  • Intocht in Jeruzalem (LAM IN HUIS, dat dit op Sabbat gebeurde is geen probleem de 10de Nissan viel in 2003 bijvoorbeeld op zaterdag 12 april);
  • Reiniging van de tempel;
 • Zaterdag 18. 00 uur – zondag 18. 00 uur (eerste dag van de week): Vertrek laat op vrijdag naar Bethanië;
  • (Mattheüs 21:17; Markus 11: 11)
  • Vertrek naar Bethanië.
 • Zondag 18. 00 uur – maandag 18. 00 uur (tweede dag van de week): Vertrek uit Bethanië naar Jeruzalem;
  • (Mattheüs 21:18-26:5)
  • Vervloeking van de vijgenboom;
  • Gesprekken en gelijkenissen;
  • Rede tegen Schriftgeleerden en Farizeeën;
  • Rede over de laatste dingen;
  • Aankondiging van de kruisiging (over twee dagen is het Pascha);
  • Terugkeer naar Bethanië.
 • Maandag 18. 00 uur – dinsdag 18. 00 uur (derde dag van de week): Zalving te Bethanië;
  • (Mattheüs 26:6-16)
  • Verraad door Judas Iskariot.
  • Voorbereiding Paasmaaltijd.
 • Dinsdag 18. 00 uur – woensdag 18. 00 uur (vierde dag van de week): Eten van het Pascha;
  • (Mattheüs 26:17-27:61)
  • Instelling avondmaal;
  • Gevangenneming in de hof van Gethsémane;
  • VOORBEREIDING.
  • Veroordeling en kruisiging;
  • Sterven en begrafenis (LAM GESLACHT).
 • Woensdag 18. 00 uur – donderdag 18. 00 uur (vijfde dag van de week): Overpriesters naar Pilatus;
  • (Mattheüs 27:62-66)
  • Farizeeën naar Pilatus;
  • GROTE SABBAT.
  • Wacht bij het graf.
 • Donderdag 18. 00 uur – vrijdag 18. 00 uur (zesde dag van de week): Vrouwen kopen specerijen om te zalven;
  • (Markus 16:1)
  • Na de tweede sabbat gaan zij zalven!
 • Vrijdag 18. 00 uur – zaterdag 18. 00 uur (zevende dag van de week): Opstanding van Christus;
  • (Mattheüs 28:1-10)
  • (dit gebeurt in de late namiddag op dezelfde tijd als het sterven, dus op de GEWONE SABBAT, op het negende uur);
  • (Lukas 23:56b)
  • De vrouwen rusten naar het gebod.
 • Zaterdag 18. 00 uur – zondag 18. 00 uur (eerste dag van de week): De vrouwen gaan naar het graf en vinden dit leeg;
  • (Mattheüs 28:1-15)
  • Leugen van de Joodse Raad.

Twee opmerkingen moeten hieraan nog worden toegevoegd:

1. Als de Grote Sabbat een gewone sabbat was geweest, dan hadden de Farizeeën en overpriesters geen bezoek aan de heidense Pilatus mogen brengen. Ook wijst de opmerking van de overpriesters en de oudsten in Mattheüs 26:5 in die richting: “Niet in het feest” in plaats van “Niet op sabbat”. Uit de dan volgende argumentatie “opdat er geen oproer worde onder het volk” kan worden opgemaakt dat veroordeling op de dag van het feest niet tot de onmogelijkheden behoorde.

Mattheüs 26:4-5
En zij beraadslaagden te zamen, dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: Niet in het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk.


2. In de grondtekst staat in Mattheüs 28:1 “sabbat” niet in het enkelvoud, maar in het meervoud. In sommige Engelse vertalingen is dit terecht vertaald met “één van de sabatten”. Ook in de kanttekeningen van de Statenvertaling wordt vermeld dat er in het Grieks “sabatten” staat.

Mattheüs 28:1
En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.


Kanttekeningen van de Statenvertaling:
1) laat [na] den sabbat,
     Grieks, laat der sabbaten; (Markus 16: 1) 3) der week,
     Grieks, der sabbaten; (Markus 16: 9)

Het woord dat twee keer gebruikt wordt in Mattheüs 28 is dus meervoud van sabbat (Grieks: ‘sabbatoon’). De bijbeltekst zou dan als volgt zijn: En laat na de sabbaten, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der sabbaten, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.

Conclusie:

Jezus heeft Zich niet vergist toen Hij zei dat Hij drie dagen en drie nachten in het graf zou blijven.
Woensdag omstreeks 15:00 uur

Woensdag in de late namiddag

Nacht van woensdag op donderdag

Donderdag overdag

Nacht van donderdag op vrijdag

Vrijdag overdag

Nacht van vrijdag op zaterdag

Zaterdag overdag

Zaterdag in de late namiddag

Zondagochtend vroeg
= gestorven

= begraven

= eerste nacht

= eerste dag

= tweede nacht

= tweede dag

= derde nacht

= derde dag

= opstanding

= vrouwen vinden een leeg graf

Download hier een overzicht in tabelvorm.

Door: Jurgen Hofmann
(Laatst gewijzigd: 29-05-2014)
Mede dank aan: www.hetwoordvangod.nl