Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Het Lam van God

Apologeet.nl

Het Lam van God

Studies: Lam van God


Lam van God


Jezus met Lam Jezus wordt het Lam van God genoemd.
Zoals Johannes de Doper in Johannes 1: 29 zegt:
"Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt"

Wat zou hij nou bedoelen met Lam?

Laten we eens een stukje geschiedenis lezen uit het oude testament:

Exodus 12: 1- 13
1De HEER zei tegen Mozes en Aron, nog in Egypte: 2'Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. 3Zeg tegen de hele gemeenschap van Isral: "Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin n. 4Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. 5Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van n jaar oud is zonder enig gebrek. 6Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Isral de dieren in de avondschemer slachten. 7Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. 8Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden. 9Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. 10Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. 11Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. 12Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de HEER. 13Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen.


Hier kunnen we lezen dat er een lam nodig was om de mensen te redden van een verschrikkelijke straf. Het Lam moest zonder gebreken zijn, het moest dus het beste lam van de kudde zijn. De straf die Jahweh voor Egypte had was niet misselijk. Jahweh kan ongerechtigheid niet door de vingers zien. Hij is Zelf 100% rechtvaardig en dat zou Hij niet meer zijn als hij ongerechtigheid ongestraft zou laten. Een rechtvaardige rechter zal iemand die schuldig is niet vrijuit laten gaan.

Gods oordeel over ons

Ook wij komen niet onder Gods oordeel uit. God is de Almachtige rechter die zelfs de machtigste van de aarde zal oordelen. Iedereen op aarde staat schuldig tegenover hun Schepper, iedereen heeft straf verdient.

Romeinen 3: 9- 20 zonden
Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven: "Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet n, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet n. Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet, angst voor God kennen ze niet." Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.


Een lammetje zoals de Isralieten mochten gebruiken volstaat niet! God is perfect en daarom kunnen we alleen bij hem komen als we ook perfect zijn. De schuld die we als mens hebben tegenover God is ontzettend groot.

Voorbeeld van onze slechtheid

Misschien denk je wel: "ach bij mij valt het wel mee, ik ben zo slecht nog niet". Is dat zo? Misschien naar menselijke maatstaven wel maar u staat je er voor volgens Gods maatstaf? Drie dingen die wel allemaal wel hebben meegemaakt:
  • Heb je wel eens gelogen?
  • Ben je wel een woedend geweest op iemand?
  • Heb je wel eens naar een man of vrouw gekeken en gedacht: "daar wil ik wel seks mee"?
Als je deze drie dingen wel eens gedaan hebt ben je naar Gods maatstaf een leugenachtige, moordende, overspelig persoon. Dat van die 'leugenaar' daar kunnen we wel wat mee maar die andere twee? Lees maar eens wat Jezus zegt in Mattes.

Mattes 5: 21- 22 en 27- 28
21Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: "Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht." 22En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen "Nietsnut!" zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie "Dwaas!" zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. 27Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Pleeg geen overspel." 28En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.

De straf voor ons

De straf voor ons is voor eeuwig gescheiden worden van God. Ieder mens zal in eeuwigheid leven. Ook al sterven de mensen eens zal er een tijd komen dat ieder mens weer opstaat.

Handelingen 24: 15
en evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de dood zal doen opstaan.

Zie ook Openbaringen 20

Maar iemand die schuldig staat tegen over zijn schepper zal moeten voortleven in afwezigheid van de Almachtige. God wil ons die schuld vergeven. Hij wil, op het moment als we voor Hem staan, dat we Hem 'vader' kunnen noemen. Maar de straf, die we hebben verdient, staat in de weg. En er is niemand op aarde die de straf van de anderen kan dragen. Waarom niet? Omdat iedereen, geen mens uitgesloten, schuldig is tegenover de Schepper.

Het Lam van God

De straf op zonde is eeuwig en niet te dragen voor wie dan ook. Een gewoon lam voldoet niet en ook kan geen mens de schuld van een ander dragen om de eenvoudige reden dat ze zelf schuld hebben. Daarom is Gods eigen Zoon naar de aarde toe gekomen. Jezus is mens geworden. Jezus was zonder gebrek, zonder zonde. Hij was de enige die in staat was om de straf van de mens te dragen. Jezus is onze plaatsvervanger geworden. Johannes de Doper noemde Hem 'het lam van God'. Jahweh had Zelf voor een offerlam gezorgd. Het was een Lam zonder gebreken.

Jezus is voor ons gestorven God liet alle zonden van de wereld op Jezus neerkomen. Alles wat ooit verkeerd ging en alles wat ooit nog verkeerd zou gaan heeft Jezus gedragen.

Alle woede van God kwam op Hem neer, er is Hem niets gespaard gebleven. Jezus is gestorven onder de meest verschrikkelijke toestand. Een manier van sterven die geen mens kon en kan meemaken. Velen zijn de kruisdood gestorven maar nog nooit eerder ging dit gepaard met alle zonden van de wereld. Jezus heeft alle ellende met Zich meegenomen in het graf.

Op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood! Maar de ellende de rotzooi heeft Hij daar achter gelaten. Door Zijn sterven en opstanding mogen wij nu in vrijheid leven. Die vrijheid houd in dat we ons zelf kind van God mogen noemen.

Als wij Jezus aanvaarden als onze Redder, als wij bereid zijn om alles aan Hem te geven. Dan mogen we weten dat er geen schuld meer is om ons van God te scheiden. Gods straf zal dan niet langer meer op ons van toepassing zijn. God zal kijken naar ht Offerlam en zal ons de gerechtigheid toekennen die Jezus heeft bewerkt!

2 Korinthirs 5: 21
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons n gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden