Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Meer dan een goede man?

Apologeet.nl

Meer dan een goede man?

QUESTION:

Jezus was toch alleen maar een goede man? Waarom geloven Christenen dat Hij meer was dan dat? Jezus is koning en heer

ANSWER:

Dat Jezus een goed man was staat zonder twijfel vast. De islam gelooft zelfs dat Hij een heel belangrijke profeet was die nooit gestorven is maar door God (Allah in hun geval) levend opgenomen is in de hemel. Jezus wordt in de meeste religies erkent als goede man die een voorbeeld was voor anderen. Alleen in het Christendom wordt gesproken van ‘Zoon van God’, ‘begin en het einde’, ‘Verlosser’, ‘gestorven en opgestane Heer’. Hebben de Christenen het echt zo verkeerd begrepen of is hier meer aan de hand.

Om hier achter te komen moeten we een duik in de geschiedenis nemen. De bijbel is een verzameling boeken en brieven die hiervoor goed te gebruiken is. Veel critici beginnen nu te steigeren want de bijbel is volgens hen niet betrouwbaar. Opvallend genoeg zijn het vaak de mensen, die dit roepen, ook degene die de bijbel niet of nauwelijks gelezen en bestudeerd hebben. Veel historici, antropologen en paleontologen gebruiken de informatie uit de bijbel om meer inzicht te krijgen over bepaalde perioden en leefgewoonten. Naast de bijbel worden de werken van de Joods Romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus als betrouwbaar geacht en dus veel gebruikt. Van deze schrijver zullen we dus ook wat passages gaan gebruiken. Laten we eens gaan kijken en lezen wat er allemaal over Jezus bekend is.

Zwangerschap van Maria:

Jezus werd geboren uit Maria. Maria was nog maagd toen ze zwanger werd van Jezus. Ze was zelfs nog niet getrouwd!

Mattheüs 1:18
De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.


Waarom schreven de mensen dit? Wetende dat je enorm veel risico neemt om dit te beweren. In de tijd van Jezus was overspel heel gevaarlijk, er stond namelijk een doodstraf op! Als je een nieuwe sekte zou willen beginnen dan zou je het verhaal zeker niet beginnen door te beweren dat een vrouw zwanger was zonder tussenkomst van een man. Toch wordt dit gedaan. Jozef, de aanstaande man van Maria, had er voor kunnen kiezen zijn aanstaande vrouw te laten stenigen. Hij deed dit niet en koos er voor om haar in stilte te verlaten.

Mattheüs 1:19
Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten


In de bijbel kunnen we lezen dat het een engel van God was die hem er uiteindelijk van overtuigde dat Maria niets verkeerd had gedaan en dat het kind in haar buik de Zoon van de Allerhoogste was.

Mattheüs 1:20
En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;


Maria was zwanger door toedoen van God!

Zijn kinderjaren:

Jezus werd geboren in een stal.

Lukas 2:7
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.


Alweer een punt die niet echt uitnodigend is om een nieuwe sekte te beginnen. Een stal behoorde toe aan beesten en zeker niet als babykamer voor een grote religieuze leider. Dit was echter nog niet her ergste. De eerste kraamvisite waren herders. de engel kwam bij de herders om het goede nieuws te vertellen

Lucas 2: 16
En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.


Herders werden gezien als uitschot! Zeker niet het soort mensen waar je je kind aan wil blootstellen. Later kwamen de drie wijze mannen uit het oosten op bezoek. Zij hadden een bijzondere ster gezien en wisten dat dit te maken had met de geboorte van een bijzondere koning.


Mattheus 2: 9- 11
En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.


Koning Herodus wilde weten waar het kind was, niet om het te eren maar om te doden. Herodus was bang voor zijn positie. De wijze mannen werden gewaarschuwd door God en keerde niet terug naar Herodus om hem alles te vertellen over het kind. Hierop besloot Herodus in Bethlehem alle jongetjes onder de twee te doden. Jozef werd echter door God gewaarschuwd en vluchtte met Maria en Jezus naar Egypte. Geboren in een stal, bezoek van Herders en de wijze mannen uit het oosten zijn stuk voor stuk gebeurtenissen die door geen mens bedacht zouden zijn. Om van Jezus een bijzondere man te maken zou je toch wel wat anders verzinnen. Toch hebben de schrijvers gemeend dit te moeten vermelden. Waarom? Blijkbaar waren de schrijvers er niet op uit om een mooie roman te schrijven. Ze kozen voor de rauwe werkelijkheid en vertrouwden er op dat men bereid zou zijn dit te accepteren. Tot de dag van vandaag kunnen velen dit echter niet! Alleen deze verslagen zijn voor velen al niet te accepteren. Was het alleen maar wat mooier opgeschreven, was het alleen maar wat meer opgeleukt, ja dan… dan, heel misschien.

Het verslag van Jezus’ leven gaat verder.

Zijn tienerjaren:

Later stierf Koning Herodus en vertelde God aan Jozef dat hij weer kon terugkeren naar Israël. Hij, Maria en Jezus gingen in Nazareth wonen en verdiende de kost als timmerman. Jezus in gesprek met de geleerden Jezus leerde dit vak van Zijn (pleeg)vader Jozef. We kunnen lezen dat op Zijn twaalfde met Zijn ouders meeging naar Jeruzalem. Het was een jaarlijkse pelgrimstocht ter ere van het Pesachfeest. Jozef en Maria raakte Jezus kwijt en vonden Hem drie dagen later in de tempel.

Lucas 2: 45- 27
En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, Hem zoekende. En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende. En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.


De leraren van Israël verbaasden zich over Jezus’ inzicht en antwoorden.

Jezus’ bediening:

De bediening van Jezus werd getypeerd door wonderen. Het eerste wonder dat Jezus deed was op een bruiloft. Hij veranderde water in wijn! (Johannes 2: 7). Waarom is dit een bijzondere gebeurtenis? Het maken van wijn kost tijd, veel tijd. Het is een uitgekiend proces dat er uiteindelijk voor zorgt dat druiven (of andere vruchten, afhankelijk van het soort wijn) een heerlijke drank worden. Jezus toonde door dit wonder dat Hij natuurlijke processen kon manipuleren, ja zelfs kon sturen met een enkel woord. Dit was niet het enige wonder dat Jezus verrichte. Genezing van zieken, uitdrijving van boze geesten, tot leven roepen van doden, allemaal daden van Zijn hand. Critici zullen nu zeggen dat dit onmogelijk is, niemand staat immers boven de natuurwetten. De tegenvraag die dan boven komt drijven is of men dat zeker weet? flavius Josephus Het feit dat niemand van ons nog nooit de zwaartekracht gezien heeft zegt niets over het bestaan ervan. De zwaartekracht bestaat want die ervaren we allemaal. Waarom is het dan zo moeilijk om te geloven dat velen de kracht van Jezus ervaren hebben. Niet alleen de bijbel spreekt van Jezus’ wonderdaden maar ook de beroemde Flavius Josephus (rechts).

Flavius Josephus – The intiquities of the jews
Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man; for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as receive the truth with pleasure.


Ook vandaag de dag kunnen we horen van mensen die door Jezus genezen zijn, uit de dood opgewekt zijn of bevrijd zijn van boze geesten. Net als de zwaartekracht kunnen we de gevolgen van Jezus’ kracht onderzoeken.

Jezus’ dood:

Niemand (op moslims na) lijkt moeite te hebben met de dood van Jezus. De dood is een zekerheid die we allemaal erkennen en als men zegt dat Jezus gemarteld is en vervolgens gekruisigd is hebben we geen probleem met het accepteren van deze feiten.

Het keerpunt van deze acceptatie ligt in het doel van Zijn dood. De bijbel verteld ons dat Jezus gestorven is voor de mensheid. Hij wordt door de bijbelschrijvers gezien als verzoeningsoffer voor ons, de mens. De mens is door God geschapen maar heeft zich afgekeerd van zijn Schepper. De bijbel leert ons dat de Schepper een onberispelijk god is. De Schepper is goed, rechtvaardig en in Hem is geen spoor van onrecht te vinden. Hoe anders is het gesteld met ons mensen. Geen mens is in staat bij Hem te komen omdat de Schepper niets gemeen heeft met onrecht. Onrecht verdient straf en die straf werd door Jezus gedragen. Jezus nam de schuld van ons op Zich en stierf ervoor. In het westen wordt dit maar moeilijk geaccepteerd. Wij zijn massaal opgevoed met de gedachte dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze daden. Dit is volkomen juist maar er is een verantwoordelijkheid die we niet waar kunnen maken. Die verantwoordelijkheid is het dragen van de straf voor onze onrecht tegenover onze Schepper. De straf is een eeuwige scheiding tussen God en ons. Jezus was de enige die deze straf kon dragen.
Op het kruis schreeuwde Hij het uit:
“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” (Mattheüs 27: 46).

Voor geen mens mogelijk:

Er was niemand die dit voor een ander kon doen. Iedereen heeft zijn eigen schuld en kan dus niet de schuld van een ander dragen voordat hij/zij zijn eigen straf gehad heeft. Hier keren we weer terug naar Jezus die meer was dan een goede man. Jezus die verwekt werd, in Maria, door Gods Geest was Gods eigen Zoon! Jezus Zelf is de eeuwige. Hij was er altijd al en zal er altijd Zijn. Dit is een van de grootste geheimen van de bijbel. God is één! Maar Hij manifesteert Zich door drie personen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (Johannes 1: 1- 4; 4: 24; 14: 10- 11; Collossenzen 1: 16- 17 ). Als Jezus dus de eeuwige is dan is Hij net als de Vader onberispelijk! Hij en de Vader zijn één. Geboren als een mens had Hij kunnen kiezen om verkeerd te doen maar die verleiding weerstond Hij. Jezus stierf dus onschuldig en had geen schuld tegenover de Vader. Hij, alleen Hij kon de straf van anderen dragen. Jezus nam de schuld van die straf vrijwillig op Zich om de mensen daarvan te redden.

Flavius Josephus – The intiquities of the jews
He was [the] Christ.

Lukas 2:11 (de engel sprak het volgende tot de herders in het veld)
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.


Johannes 8:12
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’


Critici zeggen dat iedereen dit wel kan beweren. Hoe makkelijk is het om te zeggen dat je de Zoon van God bent en dat je de schuld van de mensen op je neemt? Op zich hoeft dat inderdaad niet moeilijk te zijn om te beweren. Zeker niet in onze tijd. Er zitten huizen vol met mensen die dit beweren. Wat maakt dan dat we Jezus kunnen vertrouwen? de marteling van Jezus was gruwelijker dan dit plaatje Jezus toonde door Zijn leven en daden dat Hij niet gek was. Hij wist heel goed waar Hij mee bezig was. Nog nooit is er iemand geweest die deze woorden tot het bittere einde heeft vol gehouden. Behalve Jezus. Jezus werd bespot, vreselijk gemarteld en onmenselijk ter dood gebracht om Zijn woorden. Zijn gehele lichaam was kapot, verminkt en nog geloofde Hij Zijn eigen woorden. Zelfs hangend aan het kruis maakte Hij Zijn woorden waar:

Lukas 23:34
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.

Opgestaan uit de dood:

Stel nu dat Jezus niet meer dan een briljante gek was dan waren Zijn woorden met Hem het graf in gegaan om vervolgens nooit meer gehoord te worden. Maar Jezus had al van te voren aangekondigd dat Hij drie dagen en drie nachten in het graf zou blijven:

Mattheüs 12:40
Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde

Lukas 9:22
Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.


Het ultieme bewijs van Zijn woorden werd 3 dagen en nachten later geleverd toen Hij opstond uit de dood! op de derde dag was het graf leeg

Flavius Josephus – The intiquities of the jews
He was [the] Christ. And when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him; for he appeared to them alive again the third day;

Mattheüs 28:6 (een engel aan het woord)
Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

Johannes 20: 19
Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!


Later schreef de apostel Paulus een brief aan de christenen in Korinthe.

1 Korinthiërs 15:6
Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.


Paulus noemt met nadruk dat, toen hij de brief schreef, het merendeel van de mensen, die Jezus na Zijn dood weer gezien hadden, nog leefden. Hij zegt eigenlijk: Jullie hoeven mij niet te geloven, vraag het maar aan de mensen die Hem gezien hebben, ze leven nog steeds dus jullie kunnen ze zelf opzoeken!”.

Conclusie:

Al deze feiten maken van Jezus meer dan een gewone man. De feiten ondersteunen het christelijke standpunt over wie Hij is! Jezus is dé Zoon van de allerhoogste hoogste God, Jahweh! Waarom dan toch al die tegenstrijdige berichten? Het offer van Jezus wordt het liefst bedekt allerlei extra ‘evangeliën’ die van Zijn leven alles aanvaarden behalve het belangrijkste! Alles behalve het feit dat Hij de Zoon van God is. Alle wonderen, maar niet het wonder van Zijn leven dat gegeven werd aan een kruis. Alles wordt aanvaard maar niet een echte kruisdood en een echte opstanding en een echte hemelvaart …

Als we de bovenstaande feiten ontkennen houden we niet meer over dan een gewone, goede man. Een man die een goed voorbeeld is en die we kunnen navolgen in daden. Een gewone man is niet in staat ons te bevrijden van zonden, een gewone man kan ons niet verzoenen met de Schepper!

Paulus heeft ons gewaarschuwd voor een andere boodschap dan die van Jezus niet meer maakt dan een gewone man:

Galaten 1: 6- 9
Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
jezus is god, redder en heer

Jezus is de enige die ons kan redden van een eeuwigheid zonder God.
  • Hij is de Zoon van God.
  • Hij kwam op aarde om in onze plaats te lijden en te sterven.
  • Hij was zonder zonden, Hij deed nooit iets fout.
  • Hij droeg de straf die wij hebben verdient, Hij nam de schuld op Zich.
  • Hij stond op uit de dood zodat de dood niet langer het laatste woord heeft.
  • Hij is de enige die ons bij God kan brengen.


Johannes 1: 12
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;