Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Schandalen in de Kerk

Apologeet.nl

Schandalen in de Kerk

Ik kan niet, hoe graag ik ook zou willen, ontkennen dat er zaken mis gaan in de kerk. De kerk is een bijeenkomst van vaak een rommelige groep mensen. Mensen uit alle lagen van de samenleving, mensen met hun tekortkomingen, mensen die hun zondige natuur nog steeds met zich meedragen.

Christenen geloven echter ook dat ze een Redder nodig hebben. Een echte christen bekeerde zich van zonde en stelt zijn of haar vertrouwen in Jezus. Het is veilig om te stellen dat niet alle mensen, die zeggen christen te zijn, Jezus ècht vertrouwen of de Bijbel als hun levensgids nemen. En dit zal problemen veroorzaken die onchristelijk en hypocriet.

Het is net als bij elke andere organisatie. We hebben te maken met gebrekkige mensen en zullen hierdoor te maken krijgen met schandalen. Begrijp me niet verkeerd! We hebben àllemaal gebreken. Romeinen 3:23 “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God.” We moeten allemaal gered worden.

Wanneer de Bijbel over de kerk spreekt, verwijst het naar een lichaam van ware gelovigen. Zoals gezegd is een christen iemand die Jezus vertrouwt en ernaar streeft Hem te volgen en te dienen in de christelijke gemeenschap van de kerk. Maar een christen is net als een echt persoon, net als echte mensen zullen ze zo nu en dan falen. Toch moet de christen dicht bij de Heer leven en daarbij moet de christen de zonde als iets verfoeilijks beschouwen. Zonde moet worden veracht in de ogen en het hart van een christen.

Laten we nu eens nadenken over de apostel Paulus. Deze geweldige man was toch wel een echte winnaar als het erop aankomt dat te doen wat goed is! Ik zal Romeinen 7:17-23 voor je lezen. Ik lees het voor uit de basisbijbel vertaling:

“Maar dan ben ik het dus niet zelf, die verkeerde dingen doe. Maar het kwaad in mij doet dat. Want ik weet dat in mijzelf (en daarmee bedoel ik in mijn oude ‘ik’) niets goeds woont. Want ik wil het goede wel doen, maar het lukt me niet. Want ik doe niet het goede dat ik zou willen doen, maar ik doe juist het slechte dat ik níet wil doen. Als ik nu juist doe wat ik níet wil, dan komt dat niet door mijzelf, maar door het kwaad dat in mij zit.

En zo gaat het altijd: als ik het goede wil doen, zorgt het kwaad in mij ervoor dat ik het slechte doe. Want met mijn geest en mijn verstand wil ik graag doen wat de wet van God vraagt. Maar mijn ‘ik’ strijdt tegen mijn verstand en wil andere dingen doen. Zo word ik een gevangene van het kwaad dat in mij zit.”

Paulus lijkt er wanhopig over te zijn, zoals we in vers 24 kunnen lezen:

“Wat een vreselijke toestand! Wie kan mij bevrijden van dit ‘ik’ waar het kwaad in woont dat mij doodt?”

De Statenvertaling zegt het kort en bondig:

“Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?”

Maar Paulus begrijpt de situatie maar al te goed en in vers 25 horen we hem zeggen:

“Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.”

Waarom? We lezen verder in hoofdstuk 8 vers 1:

“Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”

Dus ja, om alles samen te vatten, er waren, er zijn en er zullen schandalen zijn in de kerk. Dit zal doorgaan totdat Jezus terugkeert. Tot die tijd zullen we moeten erkennen dat een kerk niet hetzelfde is als een prachtige showroom waarin alles perfect is gesorteerd en ingedeeld. Nee, de kerk is meer als een ziekenhuis waar zieken worden behandeld voor hun ziekte. Als je zo naar de kerk kijkt dan zou kunnen dat zomaar kunnen leiden tot een soortgelijke reactie als de schriftgeleerden en Farizeeën hadden toen ze naar Jezus keken. Waarom ga je om met slechte mensen? Met andere woorden: Wat is er mis met jullie allemaal? Het was Jezus die zei: “Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.”

Tot welke groep behoort u? De zelfingenomen of degenen die toegeven dat ze keer op keer falen en een Redder nodig hebben.