Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Vervulde profetieën in de Bijbel

Apologeet.nl

Vervulde profetieën in de Bijbel

Vervulde profetieën in de Bijbel

vervulde profetieen Eén van de wonderlijke dingen in de bijbel zijn de vervulde profetieën. Iets zeggen over de toekomst kunnen we allemaal maar het ook daadwerkelijk laten gebeuren is iets heel anders.

Deuteronomium 18: 21- 22 (HSV)

Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.

Profetieën zijn, wanneer ze uit zouden komen, één van de grootste bewijzen voor het geloof en de juistheid van de Bijbel. De Bijbel voorspelt namelijk heel juist specifieke en gedetailleerde gebeurtenissen vele jaren, soms zelfs eeuwen, voordat ze daadwerkelijk zullen gebeuren.

Ongeveer 2.500 profetieën staan in de Bijbel. Uit onderzoek blijkt dat hiervan al ongeveer 2.000 profetieën zijn uitgekomen met een nauwkeurigheid van 100%. De overblijvende 500 gaan over de toekomst en zullen mogelijk gezien worden als de tijd voorbij gaat. Met de jaren worden steeds meer profetieën vervuld.

Hieronder vind je een greep uit de vele uitgekomen profetieën. De gebruikte links verwijzen naar externe website.

N.B

De inhoud van de externe sites is niet altijd bijbels gefundeerd. De overige inhoud van deze site’s vertegenwoordigen niet altijd het gedachtegoed van Apologeet.nl.
Lees ook de disclaimer

Selectie van niet-Messiaanse profetieën

Profetie

Voorspelling

Vervulling

Abraham zal vele nazaten hebben

Genesis 12:2

Geschiedenis

God beloofde dat het land van Palestina aan het nageslacht van Abraham (“het beloofde land”)

Genesis 12:7

Geschiedenis

David op jonge leeftijd tot koning gezalfd

1 Samuël 16:1-23

2 Samuel 2:1-4

Voorspelling dat David een groot koning zou zijn

2 Samuël 7:9

Geschiedenis

Voorspelling dat Salomo de tempel zou bouwen

2 Samuël 7:13

1 Koningen 6:37-38

Vanwege haar vele zonden zal Israël door God veroordeeld worden

Jesaja 1:1-25

2 Kronieken 36

Assyrië zal het land binnenvallen en verwoesten

Jesaja 7:18-25

2 Koningen 17:1-18

Voorspelling over de inname van Babylon

Jesaja 13:1-22

Daniël 5

Voorspelling dat Kores (Cyres) het herbouwen van de tempel in Jeruzalem zou toestaan

Jesaja 44:28-45:4

Ezra 1:1-4

De Babylonische ballingschap zou 70 jaar duren

Jeremia 25:1-11

Ezra 1

geschiedenis

Gedetailleerde beschrijving v/d verwoesting van Tyrus

Ezechiël 26:3-14

In 332 v.Chr

Nebukadnezar’s visioen over de vier wereldmachten

Daniël 2:1-44

Geschiedenis

Babylon’s val: de teksten op de muur

Daniël 5:25-28

Geschiedenis

De vier beesten voorspellen de wereldmachten

Daniël 7:1-7

Geschiedenis

De visie over de toekomst van Perzië en Griekenland

Daniël 8:1-22

Geschiedenis

Voorspelling dat Nineve zou worden verwoest

Jona 1:1

612 BC

Jezus voorspelt de totale verwoesting van de tempel

Marcus 13:1-2

70 AD

Jezus voorspelt de ontkenningen van Petrus

Alle evangeliën

Alle evangeliën

Jezus voorspelt de kruisiging van Petrus

Johannes 21:18-19

67 AD in Rome


Selectie van Oude Testament profetieën over de Messias

Profetie

Voorspelling

Vervulling

Profetieën over de geboorte van Jezus

Hij is geboren uit een maagd en Zijn naam is Immanuel

Jesaja 7:14

Matteüs 1:18-25

Hij is de Zoon van God

Psalm 2:7

Matteüs 3:17

Hij is van het zaad van Abraham

Genesis 22:18

Matteüs 1:1

Hij is van de stam van Juda

Genesis 49:10

Matteüs 1:2

Hij is van de familielijn van Isai

Jesaja 11:1

Matteüs 1:6

Hij is van het huis van David

Jeremia 23:5

Matteüs 1:1

Hij is geboren in Bethlehem

Micha 5:1

Matteüs 2:1

Hij wordt voorafgegaan door een boodschapper (Johannes de Doper)

Jesaja 40:3

Matteüs 3:1-2

Profetieën over de evangeliebediening van Jezus

Zijn evangeliebediening begint in Galilea

Jesaja 9:1

Matteüs 4:12-13

Hij maakt de lamme, de blinde en de dove beter

Jesaja 35:5-6

Matteüs 9:35

Hij onderwijst in parabels

Psalm 78:2

Matteüs 13:34

Hij zal Jeruzalem rijdend op een ezel binnengaan

Zacharia 9:9

Matteüs 21:6-11

Hij wordt op een bepaalde dag gepresenteerd als de Messias

Daniël 9:24-27

Matteüs 21:1-11

Profetieën over het verraad en de berechting van Jezus

Hij zal de verworpen hoeksteen zijn

Psalm 118:22

1 Petrus 2:7

Hij wordt door een vriend verraden

Psalm 41:9

Matteüs 10:4

Hij wordt verraden voor 30 zilverstukken

Zacharia 11:12

Matteüs 26:15

Het geld wordt in het Huis van God gegooid

Zacharia 11:13

Matteüs 27:5

Hij zal zwijgen tegenover zijn aanklagers

Jesaja 53:7

Matteüs 27:12

Profetieën over de kruisiging en begrafenis van Jezus

Hij zal verbrijzeld worden om onze ongerechtigheden

Jesaja 53:5

Matteüs 27:26

Zijn handen en voeten worden doorstoken

Psalm 22:16

Matteüs 27:35

Hij zal tezamen met de overtreders gedood worden

Jesaja 53:12

Matteüs 27:38

Hij zal voor de overtreders bidden

Jesaja 53:12

Lucas 23:34

Hij zal door zijn eigen volk verworpen worden

Jesaja 53:3

Matteüs 21:42-43

Hij zal zonder reden worden gehaat

Psalm 69:4

Johannes 15:25

Zijn vrienden zullen van een afstand toekijken

Psalm 38:11

Matteüs 27:55

Zijn kleren worden verdeeld, zijn gewaad vergokt

Psalm 22:18

Matteüs 27:35

Hij zal dorst lijden

Psalm 69:22

Johannes 19:28

Hij zal gal en azijn aangeboden worden

Psalm 69:22

Matteüs 27:34,48

Hij zal Zijn geest aan God aanbevelen

Psalm 31:5

Lucas 23:46

Zijn beenderen zullen niet gebroken worden

Psalm 34:20

Johannes 19:33

Zijn zijde zal doorstoken worden

Zacharia 12:10

Johannes 19:34

Duisternis zal over het land komen

Amos 8:9

Matteüs 27:45

Hij zal in het graf van een rijke man begraven worden

Jesaja 53:9

Matteüs 27:57-60